Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w temacie ochrony danych osobowych osób fizycznych oraz w temacie swobodnego przepływu takich danych. Wyżej wymienione rozporządzenie uchyla dyrektywę 95/46/WE. W celu wypełniania nowych obowiązków pragniemy poniżej przedstawić informacje w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

Administratorem, Państwa danych osobowych, oraz danych osobowych Państwa Przedstawicieli jest Pawlik Nieruchomości s.c. z siedzibą w Łodzi pod adresem Pomorska 77 (NIP725-17-15-639).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Pawlik Nieruchomości s.c.  prosimy o kontakt ze Spółką na adres korespondencyjny: 90-224 Łódź, ul. Pomorska 77, tel. +48 42 638 60 40, lub na adres poczty elektronicznej: biuro@pawlik.com.pl

RODO

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(„RODO”).

Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane jest przez Spółkę głównie w celu realizacji usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane może być przez Spółkę również w celu zawarcia i realizacji umów, w tym do podjęcia wszelkich niezbędnych działań poprzedzających zawarcie umowy.
 3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane może być przez Spółkę również w formie kontaktu służbowego w sprawie dopytania o dostępność powierzchni do wynajęcia-sprzedaży lub kontynuacji poszukiwania nieruchomości do najmu-sprzedaży.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwić może również realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki, w szczególności:
 5. prowadzenie działań zmierzających do odzyskiwania należności z tytułu łączących nas umów,
 6. tworzenie analiz i zestawień na potrzeby własne,
 7. w celach archiwalnych/dowodowych tj. dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

Odbiorcy danych osobowych

Pracownicy Pawlik Nieruchomości s.c. upoważnieni do ich przetwarzania.

Osoby biorące udział w transakcji pośrednictwa nieruchomościami, notariusze oraz ich współpracownicy i pracownicy.

Dostawcy usług IT i hostingowych, biuro księgowe, kurierzy, poczta Polska.

Dostawcy usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Pawlik Nieruchomości s.c. roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rodzaje danych osobowych

Przetwarzane mogą być w szczególności takie kategorie danych osobowych jak: podstawowe dane identyfikacyjne tj. imię, nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne np. PESEL, REGON, dane dotyczące zamieszkania i miejsca pracy, dane teleinformacyjne tj. adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer IP.

Źródła pozyskania danych osobowych

Dane osobowe uzyskujemy od Państwa podczas spotkania, drogą rozmowy telefonicznej, po przez pocztę e-mail lub przez wypełnienie formularza kontaktowego na stronie internetowej www.pawlik.com.pl lub na stronie partnerskich serwisów ogłoszeniowych, pliki cooki’s.

Dane osobowe Spółka uzyskuje również z ogólnie dostępnych źródeł, np.: Państwa strony internetowej.

Przekazanie danych osobowych przez Państwa po przez powyższe kanały jest dobrowolne i jest przez nas rozumiane, jako zgoda Państwa na ich przetwarzanie przez Spółkę.

Powyższe przetwarzanie odbywać się będzie na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu Spółki, o czym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO i nie wymaga zgody, lecz w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzane będą do momentu cofnięcia Przez Państwa zgody. Zgodę możecie Państwo cofnąć wysyłając stosowną wiadomość na adres e-mail: biuro@pawlik.com.pl  lub podany wcześniej adres korespondencyjny Spółki.

Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji łączących nas umów przetwarzane będą tak długo, jak będzie to niezbędne do wykonywania zapisów umownych, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie Spółka może podnosić z tytułu łączących nas umów.

Dane mogą być również przez  Spółkę przechowywane w celach dowodowych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Dodatkowo przepisy prawa wymagają od Spółki przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów rachunkowych i podatkowych. W tym celu Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, w tym przepisy o rachunkowości nakazujące przechowywać dowody księgowe umów handlowych, roszczeń dochodzonych na drodze sądowej lub objętych postępowaniem podatkowym przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje, postępowania zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki przetwarzane będą do momentu wygaśnięcia tych interesów. 

Konsekwencja niepodania danych

Przekazanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwi nam kontakt z Państwem oraz realizację usługi.

Prawa przysługujące zgodnie z RODO

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1.  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO)
 2.  sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 3.  usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)
 4.  ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)
 5.  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
 6.  przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 7.  wniesienia skargi do organu nadzorczego

Państwa oświadczenia

Korzystanie z usług Pawlik Nieruchomości s.c. jest równoznaczne z Państwa oświadczeniem oraz zapewnieniem Spółki, że jest Pan/ Pani uprawniony/ uprawniona do przekazania danych osobowych osób trzecich (pozyskanie danych od osoby, której dane nie dotyczą w rozumieniu art. 14 RODO), a podane przez Pana/ Pani dane osobowe (zarówno Pana/ Pani, jak i osób trzecich) są prawidłowe i kompletne.

Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę stanowi dokument  o charakterze informacyjnym i jest ujawniana w celu realizacji przepisów wynikających  z Rozporządzenia.